تصویه حساب

خشونت بی حساب دولت ترکیه در تصفیه کودتاگران

زیتون- ارتش ترکیه عصر یکشنبه در بیانیه ای کوتاه تاکید کرد، اقدام به کودتای گروهی در ارتش خنثی شده و پایان یافته است. ستاد ارتش ترکیه در تارنمای رسمی خود این بیانیه را صادر کرد و رسانه های ترکیه با