تجمع روز کارگر

بازداشت کارگران در تجمع بدون مجوز روز جهانی کارگر

زیتون– صبح امروز (سه شنبه) صدها تن از کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی از خیابانهای کارگر و حافظ به سمت خانه کارگر راهیپمایی کرده و تجمعی اعتراضی در خانه کارگر برگزار کردند. تجمع کارگرانی که در روز جهانی کارگر اجازه