تجمع دانشجویی

???? اعتراض دانشجویان، سکوت وزیر

زیتون- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر(پردیس باغ ملی) در اعتراض به دست اندازی شهرداری منطقه ۱۲ تهران به حریم این واحد دانشگاهی ظهر امروز برگزار شد. به گزارش «زیتون» دربیانیه پایانی این تجمع که چند صد نفر از دانشجویان این