تاریخ انجمن اسلامی پلی تکنیک

خلاف گویی و جعل تاریخ انجمن اسلامی پلی تکنیک

دروغ گویی عملی زشت و تقبیح شده و یکی از رذائل اخلاقی است که هم عقل و هم شرع آن را مذموم می شمارند. دروغ گویی در احادیث پرشماری که از پیامبر گرامی اسلام و امامان بزرگوار شیعه روایت شده،