بیومد سنترال

کشف شبکه خرید و فروش مقاله

زیتون– شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، خبر از کشف «شبکه خرید و فروش مقاله داخلی و خارجی» داد. هفته پیش،