بانک تجارت

دریافتی مدیرعامل بانک تجارت، ماهی ۴۴ میلیون

زیتون– تصویر فیشی منتشر شده که نشان می دهد مدیرعامل بانک تجارت در آذر ماه سال ۱۳۹۴، رقم ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده است؛ بانک تجارت توضیح داد که مبلغ درج شده مربوط به ۲۱ ماه است.