ایران و آمریکا

تایید خبر فروش آب سنگین به آمریکا

زیتون– بهروز کمالوند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد  که این سازمان برای فروش مازاد آب سنگین کشور، با در نظر گرفتن مسائل استراتژیک و اقتصادی و تجاری، کشورهای مختلف را بررسی کرده و با بعضی از آن‌ها در مراحل نهایی