اورژانس اجتماعی

رییس اورژانس اجتماعی: ۱۰ هزار و ۵۰۰ تماس مرتبط با کودک آزاری

زیتون– حسین اسدبیگی؛ رییس اورژانس اجتماعی خبر داد که در سال ۹۴ حدود ۳۵ هزار نفر در سراسر کشور به صورت حضوری در مراکز مداخله در بحران پذیرش شدند؛ او همچنین افزود ۷۷۰ هزار نفر با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی