انفجار دفتر نخست وزیری

???? دستگیری کلاهی، تحویل کشمیری

زیتون- اخبار ساعت ۲ ظهر امروز تهران، سخنان سخنگوی نیروی انتظامی، سعید منتظر المهدی را مبنی بر بازداشت «یکی از منافقین که از عوامل انفجار