انجمن های اسلامی

???? نادیده انگاشتن آرای مردم جز پاشیدن بذر یأس نیست

زیتون- جمعی از تشکل های دانشجویی با صدور بیانیه ای خطاب به رییس جمهوری نسبت به ابطال آرای مینو خالقی اعتراض کردند. این بیانیه با این پرسش شروع می شود:« بنا به گفتۀ بنیان‌گذار انقلاب مگر میزان رأی ملت نیست؟نکند که