انجمن آزادی اندیشه

آغاز به کار سایتِ «انجمن آزادی اندیشه»

زیتون– سایت «انجمن آزادی اندیشه» آغاز به کار کرد. در اساسنامه  این انجمن آمده است «انجمن، نهادی است مدنی و غیرانتفاعی، متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران، که خود را به آزادیِ اندیشه و بیان و به سنجش و