انتشار فیش حقوقی

???? فیش حقوقی مصطفی تاجزاده هم منتشر شد

زیتون– مصطفی تاجزاده در یکی از اولین واکنش های رسمی که بعد از آزادی از زندان نشان داد، فیش حقوقی اش را منتشر کرد.  تاجزاده خبر دریافت «حقوق های نجومی برخی از مدیران» را در کنار خبر «تازیانه خوردن کارگران و