اعصاب تهران

برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان مقابل مجلس

زیتون– در ادامه اعتراضات امروز تهران نسبت به وضعیت اقتصادی نیروی انتظامی با تجمع کنندگان مقابل مجلس برخورد کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروی انتظامی به سمت تجمع کنندگان گاز آشکاور پرتاب کرده است. تجمع کنندگان