اردشیر انتظاری

تکنولوژی مسجد را تخریب کرد

نظارت باید از سوی خود مردم اتفاق افتد پس دولت نباید کاری انجام دهد که باعث تعطیلی مردم شود. باید مردم را توانمند کنیم یعنی هر کاری که می کنیم باعث تقویت مردم شود نه تعطیل شدن آنها. این نوع نظارت، نظارت واقعی است. اینکه مثلا شما مواظب باشید دختری چند تار مویش بیرون نباشد و بعد کاری به او نداشته باشید که نظارت نیست بلکه یک نوع کنترل رفتاری است.