آنکه لویکه

نماینده جشنواره برلین در تهران بازداشت شد

زیتون– جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد که نماینده جشنواره برلین که به تهران آمده بود، پیش از خروج از کشور، بازداشت شد. به گفته جعفری دولت آبادی، همراه آنکه لویکه بیش از شصت فیلم زیرزمینی