مهر ۱۹, ۱۳۹۹

«گویی دنیایی نبوده»؛ شرحی بر کوتاه‌ترین نامه‌ی منسوب به امام حسین

بحث من چهار بخش خواهد داشت*. در بخش اول به اهمیت کوتاه‌ترین نامه‌ی منسوب به امام حسین خواهم پرداخت. در بخش دوم و سوم به شرح کلیدی‌ترین مفاهیم این نامه خواهم پرداخت و در بخش چهارم از آن نتیجه‌ خواهم