شهریور ۸, ۱۳۹۷

آقای خاتمی! فروپاشی جدی است

چندی قبل که اظهارات و پیشنهادات شما را دیدم، از یک سو خوشحال شدم که بالاخره این حجم عظیم اعتراضات در شما حرکتی را ایجاد