فروردین ۲۳, ۱۳۹۷

تحمیل شریعت و تجربه‌های تاریخی

مقدمه «جیرولامو ساوونارولا»، کشیش سرشناس در فلوانس بود. وی در آغاز یک واعظ ساده بود و برای وعظ و خطابه به دهات و شهرها سفر

توپ حصر در زمین روحانی

زیتون-سینا پاکزاد: توپ رفع حصر بار دیگر در زمین حسن روحانی افتاده است. اینک محمد خاتمی نیز از  «سستی» شورای عالی امنیت ملی درباره حصر

آخرین مطالب