مراسم رونمایی کتاب «بازخوانی شریعت» نگارش صدیقه وسمقی
همراه با نقد و بررسی با حضور نویسنده، سعید پیوندی، رضا علیجانی و حسن فرشتیان

زمان: شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۶ برابر ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷
از ساعت ۱۷ و نیم تا ساعت ۱۹ و نیم.

مکان:
۷۵ Vincent Auriol 75013 PARIS
Métro: Chevaleret, Ligne 6

«جمعیت رحمان- پاریس»

بازگشت به صفحه اول