زیتون– عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خبر از آن داد که ۶۰ نفر از فرمانداران تا پایان دوران دولت یازدهم تغییر خواهند کرد.
وزیر کشور به فارس گفت در حال حاضر عملکرد ۶۰ فرمانداری بررسی می‌شود «تا در صورت عدم احراز شدن شرایط مورد نظر دولت، تغییر صورت گیرد.»image635178599690752249
رحمانی‌فضلی با رد اخباری که حکایت از «فشار» برای تغییر استانداران و فرمانداران بر او دارد، گفت: «گاهی اوقات پیشنهاد‌اتی مطرح می‌شود‌، به هر حال اعضای هیات د‌ولت د‌ر استان‌ها ترد‌د‌ د‌ارند‌ و د‌ر آن‌جا حضور می‌یابند‌ و گاهی اوقات با استاند‌اران و مد‌یران استانی مواجه می‌شوند‌ که علاقه همکاری ند‌ارند‌ یا ضعف د‌ارند‌ که طبیعتا این مسایل را به ما منتقل می‌کنند‌».
وزیر کشور در مورد احتمال تغییر استاندار اصفهان نیز گفت که از عملکرد‌ او «رضایت چند‌انی» وجود‌ ند‌ارد‌ و «طبق بررسی‌هایی که د‌اشته‌ایم جزو استان‌هایی است که شامل این موارد‌ می‌شود‌ ولی اینکه نتیجه چه می‌شود‌ باید‌ ببینیم نتیجه ارزیابی و بررسی‌ها چه می‌شود‌، و تعاملات با استان و د‌ولت چه می‌شود‌ چون یک‌سری نارضایتی‌هایی بود‌. باید‌ بررسی کنیم و به هر نتیجه برسیم اقد‌ام خواهیم کرد‌.»

 

بازگشت به صفحه اول