walk free

شاخص بردگی مدرن در جهان: ایران در رده بیستم

زیتون- نزدیک به ۴۶ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی بردگی مدرن هستند، یعنی در شرایط شبیه به شرایط بردگی زندگی می کنند.  بنیاد واک فری (walk free) در استرالیا، که هر دو سال یک بار گزارشی درباره شاخص بردگی جهانی