بایگانی

۱۲ بهمن ۱۳۹۴

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام

حسن یوسفی اشکوری

پس از این سلسله مقالاتی ذیل عنوان عام «جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام»، در موضوعات مختلف و متنوع تاریخی و اعتقادی مسلمانان آغازین، در این فایل تقدیم خوانندگان زیتون خواهد شد. موضوع محوری این سلسله مقالات، تحقیق و ادامه…