یعقوب و شیلا نیکان

توضیحات علمی در نقد تئوری«رؤیاهای رسولانه»

  دکتر یعقوب و دکتر شیلا نیکان از کانادا در نوشته “رؤیاهای رسولانه”، مولف گرامی با استناد به برخی آیات یا موضوعات قرآنی، مثل: هفت آسمان و خروج نطفه از پشت مرد، که به زعم ایشان خلاف علم می آیند،