یحیی سهرابی

کرسی ریاست مجلس دهم و منافع ملی

پیش از انتخابات مجلس دهم بود که صاحب‌نظران اقتصاد سیاسی نسبت به پیامدهای دو قطبی شدن فضای انتخابات و مجلس برآمده ازاین فضا هشدار دادند