کیبرد آزاد

حکومت صاحب بدن ما نیست

من هم مثل هر آدم دیگه یک بدن دارم. این بدن متعلق به من است. در عبارت درست تر حتی این بدن، خود من است.