کنفرانس کلن: جنبش سبز زنده است

هفت سال با جنبش سبز

زیتون- هم‌زمان با هشتمین سال برآمدن جنبش سبز و در کنفرانسی که با عنوان «هفت سال با جنبش سبز» دیروز (۲۹ خردادماه/ ۱۸ ژوئن) در شهر کلن