کنشگران چپ

وحدت احزاب چپ خارج از ایران

زیتون– در پی برگزاری کنگره‌ای دو سازمان چپ «فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و «اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفدار وحدت» و جمعی از کنشگران چپ متحد شدند. بر اساس مصوبه این کنگره که در شهر کلن آلمان برگزار شد٬ حزب واحد «حزب