کمانچه

چوگان و کمانچه ایرانی ثبت جهانی شدند

زیتون– یونسکو ورزش چوگان و ساز کمانچه را به نام ایران جز میراث ناملموس جهانی ثبت خواهد کرد. فرهاد نظری٫ مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی ایران٬ امروز اعلام کرد که کمیته بین‌الدول میراث ناملموس یونسکو به ثبت «چوگان ایرانی»