کلاهی،کشمیری،حزب جمهوری اسلامی،مرتضی صادقی

مامور امنیتی به من گفت کشمیری هم کشته شده

زیتون-احسان مهرابی: دو سال پیش مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، خبر داده بود که فردی به نام علی معتمد که به قتل رسیده، در واقع همان محمدرضا کلاهی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، است. باور کردن این موضوع