بایگانی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

خداباوری بهترین تبیین از ایده‌ی «کرامت ذاتی» انسان

یاسر میردامادی

۱. مقدمه امروزه گفتمان مسلط در ادبیات سیاسی-حقوقی تقریباً سراسر جهان گفتمان حقوق بشری است. سلطه‌ی گفتمان حقوق بشری، دست کم نظراً، تا حدی است که حتی مخالفان این گفتمان نیز می‌کوشند خود را موافق آن جلوه دهند. اما از ادامه…