کاشمر

رای دهنده‌ای که فضای مجازی را تسخیر کرد

زیتون- انتشار عکس زنی که با فرغون برای شرکت در انتخابات آمده بود، به سرعت فضای مجازی را به تسخیر خود در آورد. برخی این عکس را شایسته نصب در مجلس دانستند تا نماینده ها بدانند حضورشان را در مجلس مدیون