کازرون،نیروی انتظامی،حسین رضا زاده،محمد خرسند،قزوین،سبزوار