ورشکستگی بانک ها

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت نظام بانکی ایران را بحرانی توصیف کرد

زیتون– مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرد و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داد. این مرکز همچنین با اشاره به اینکه از ۷ هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار