بایگانی

۲۰ تیر ۱۳۹۵

تمدید رمضان و تبدیل روزه به چالشی برای همه انواع اعتیاد!؟

وحید موحد

«خوردن» از مهم ترین و جذاب ترین و البته ناگزیرترین مشغولیت های ماست.. آنقدر که حتی زندگی و برنامه روزانه مان و زمانبندی آن هم با وعده های رایج غذایی تنظیم می شود.. با پرسیدن از اینکه غذا چه داریم.. ادامه…