واردات گاز

ترکمنستان شیر گاز را به روی ایران بست

زیتون– شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه ای خبر داد که دولت ترکمنستان، صادرات گاز به ایران را قطع کرد. در این بیانیه تصمیم قطع صادرات گاز به ایران «کارشکنی» دولت ترکمنستان توصیف شده است. شرکل ملی گاز در