هيئت موسس

بیانیه آغاز به کار «زیتون»

سایت خبری تحلیلی «زیتون» ، با انتشار بیانیه ای آغاز به کار کرد.
در این بیانیه که به امضا هیات موسس سایت رسیده است، زیتون خود را تریبونی «مستقل» برای بازتاب اندیشه ها و سلیقه های متنوع معرفی می‌کند که با رویکردی حرفه ای به کلیه نحله های فکری، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان می پردازد و به نواندیشی دینی نگاه ویژه ای دارد.
نگاه «زیتون»، بی آنکه ایرانیان را به داخل و خارج تقسیم کند، عمدتا به داخل کشور است و این رسانه، هدف غایی خود را «رشد و تعمیق آگاهی مردم ایران در توسعه تمدن و فرهنگ و کسب آزادی و رهایی از انواع استبداد، به ویژه استبداد دینی حاکم» اعلام کرده است.
این سایت به صورت مستقل تاسیس و زیر نظر شورای سیاست گذاری اداره می‌شود.