بایگانی

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

تمایلات جهانی، ترامپیسم و اقتصاد سیاسی ایران

هوشنگ امیراحمدی

برای یک ارزیابی دقیق‌تر از تاثیر تحولات جهانی و ترامپیسم بر روی اقتصاد سیاسی ایران، باید هم این تحولات و ترامپیسم را شناسایی کرد  و هم وضعیت جاری اقتصاد سیاسی ایران را بهتر درک نمود. منظور از «اقتصاد سیاسی» در ادامه…