هنرمندان ایرانی

۳۶هنرمند ایرانی در بیستمین حراج «کریستیز»

زیتون- بیستمین دوره حراج کریستیز که همزمان با دهمین سال حضور این برند جهانی در خاورمیانه است با آثار و عناوینی از ۳۶ هنرمند ایرانی در دوبی برگزار می ‎شود.  بیستمین حراج کریستیز در حالی ساعت هفت عصر چهارشنبه پیش رو