بایگانی

۰۳ شهریور ۱۴۰۰

روزی که خدا هم با ما نبود

داستان یک فرار ناتمام از کابل

به علت شرایط وخیم امنیتی از آوردن نام اشخاص خودداری می‌کنم، مگر در صورتی که قابل شناسایی نباشند. شش روز از تسلط طالبان بر کابل می‌گذشت. خودم را در خانه حبس کرده بودم و اخبار شهری را که در آن ادامه…