بایگانی

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

افغان‌های مقیم ایران روزانه 400 میلیون لیتر آب مصرف می‌کنند

۴۵ درصد از حقابه هریررود متعلق به ایران است

زیتون– سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دهم درباره تاثیر بهره برداری از سد احداث شده در افغانستان بر روی هریررود، بر منابع آبی ایران توضیح داد که با احداث این سد هیچ آبی وارد ایران نمی‌شود در حالی ادامه…