بایگانی

۱۴ بهمن ۱۳۹۴

چرخش هرمنوتیکی در الهیات مدرن

محمد مجتهد شبستری

من وقتی می گویم قرائت نبوی تفسیر است،‌ این گونه می فهمم. یعنی آن چه در کتاب مقدس هست، نوعی شناخت هست که هویت این شناخت، شناخت تفسیری و شناخت قرائتی و شناخت روایتی است که به پیامبر اسلام رسیده است و زبان آن هم زبان استعاری است