بایگانی

۰۸ دی ۱۳۹۷

نگاهی به بودجه سال ۹۸

هاشم باروتی

اکثر اقتصاد دانان سال ۹۸ را سخت ترین سال برای مدیریت اقتصادی کشور می دانند که شرایط آن حتی نسبت به زمان جنگ ایران و عراق هم سخت تر و بحرانی تر است . این بودجه دو مشخصه اصلی دارد ادامه…