نورنبرگ

سلطانی، نمادی از احترام به ایران

زیتون- منصوره شجاعی: خورشید سوم مرداد را خواب برده بود انگار که در آن جمعه سیاه، چشمان ‌هما سلطانی را به نور خویش نگشود. به تلافی آن سیاهی نحس که چشمان این دخترک پرنشاط و پر امید را به گور کشاند، اما