نورالدين پيرموذن

داستان منع به‌کارگیری سگ نگهبان در مجلس ایران

در سال پایانى مجلس ششم قرار براین شد که مجلس از ساختمان قدیمی سنا به ساختمان جدید بهارستان منتقل شود. غالب نمایندگان با توجه به فضاى ناامن اطراف ساختمان بهارستان و تهدیدهاى مکرر نمایندگان اصلاح‌طلب با این انتقال مخالف بودند