نهضت آزادی،اصلاح طلبی،محمد توسلی،مهدی بازرگان،ابراهیم یزدی

بیانیه‌های نهضت آزادی در دو حکومت

زیتون -سحرنصیری: نهضت آزادی ایران که همواره بر رویکرد اصلاح‌طلبانه تاکید داشته است در بیانیه‌های اخیر خود، هشدار جدی درباره خشونت سازمان‌یافته در بستر جامعه بحران‌زده و ناکارآمدی حاکمیت در حل و فصل این بحران ها را متذکر می‌شود. این