نهضت آزادی،ابوالفضل قدیانی،بسیج دانشجویی،احمدی نژاد،خامنه ای

دو بیانیه و یک نامه با یک پیام

زیتون-سینا پاکزاد: روز پنج شنبه روز انتشار نامه‌های سرگشاده و بیانیه‌های هشدار به رهبر جمهوری اسلامی بود. دو بیانیه و یک نامه که هر چند از سوی گروه‌ها و افرادی با گرایشهای سیاسی متفاوت و متضاد منتشر شدند اما همه آن‌ها