بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۷

بیانیه ۴۷۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور با گرایشات مختلف فکری و سیاسی

???? در محکومیت خشونت و ترور و در آرزوی صلح و هم‌زیستی

زیتون– ۴۷۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی با گرایشات مختلف فکری و سیاسی از داخل و خارج از کشور با صدور بیانیه ای تحت عنوان «در محکومیت خشونت و ترور و در آرزوی صلح و همزیستی» در رابطه با ادامه…