ناصر کرنی

بازاندیشی در نسبت شوراها با شهر و سیاست

نامزدی افزون بر دویست هزار نفر برای انتخابات شوراهای شهر و روستا در هفته اخیر از جمله خبرهای پر بازتاب در رسانه های فارسی زبان بوده است. می توان گفت تب و تاب و هیجان جناح های سیاسی داخلی جمهوری