مهدی هاشمی،امیرعباس بحرینیان،احمد سالک،محمد عطریانفر،آیت الله خادمی،آیت الله طاهری

متهمان و مطلعان یک ترور

زیتون-احسان مهرابی:«پای محمدجوادباهنر،عضو شورای انقلاب هنوز روی پلکان هواپیما بود که امیرعباس بحرینیان، رئیس کمیته انقلاب اصفهان با حکم قضایی فتح الله امید نجف آبادی ترور شد». این روایت کاظم موسوی بجنوردی، استاندار وقت اصفهان، از ترور امیرعباس بحرینیان، فرمانده