مهدی هاشمی،امیرعباس بحرینیان،احمد سالک،محمد عطریانفر،آیت الله خادمی،آیت الله طاهری

متهمان و مطلعان یک ترور

زیتون-احسان مهرابی:«پای محمدجوادباهنر،عضو شورای انقلاب هنوز روی پلکان هواپیما بود که امیرعباس بحرینیان، رئیس کمیته انقلاب اصفهان با حکم قضایی فتح الله امید نجف آبادی