مهدی هاشمی،آیت الله منتظری،عیدی محمد میرزایی،ری شهری،قهدریجان

چند اعدام و ۱۰۵ سال زندان

زیتون:سحرنصیری- سید مهدی هاشمی اگرچه مشهورترین ولی تنها قربانی حذف آیت‌الله منتظری از صحنه رهبری نظام نبود. دراین پرونده چندین نفر دیگر اعدام و ۲۶ نفر به بیش از ۱۰۵ سال زندان محکوم شدند. در فاصله دستگیری سید مهدی هاشمی،